Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is formeel het laatste jaarverslag voor de drie afzonderlijke Veiligheidshuizen van West-Friesland, Kop van Noord-Holland en regio Alkmaar. Voor 2013 is geen jaarplan gemaakt in verband met de ontwikkelingen van het nieuwe landelijke kader (van thema’s naar complexe casuïstiek) en de samenvoeging van de drie Veiligheidshuizen. Download hieronder het volledige jaarverslag.

Jaarverslag 2012

Het Veiligheidshuis is een knooppunt voor effectieve interventies, zowel persoons-, groeps- als gebiedsgebonden. Het Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie en geen instituut op zich. Het is slagvaardig, lean en mean,  een verbindende schakel. De kern is werken in een netwerk, met een cultuur die gestimuleerd wordt door leren, kennis delen en het organiseren van professionele ontmoetingsmomenten.

Jaarplan 2012

Het jaarplan 2012 inclusief een doorkijk naar 2013. De opstartfase van 3 jaar, waarin vooral gewerkt is aan de werkprocessen, is definitief voorbij.  In het jaarplan 2012 staan de doelstellingen voor 2012 waarbij de belangrijkste uitdaging het bevorderen van de regionale samenwerking en het vergroten van de naamsbekendheid is.

Jaarverslag 2011

Het Veiligheidshuis regio Alkmaar speelt een betekenisvolle rol voor zowel burgers als voor instanties waar zij mee samen werkt. Met een deskundige blik op de zorgvuldige uitvoering van de vastgestelde procedures, zal het Veiligheidshuis een steeds grotere rol gaan spelen in de samenleving.

De opstartfase is eind 2011 afgesloten. Met dit jaarverslag laten we zien dat de in 2008 gemaakte doelstellingen zijn gerealiseerd. Het Veiligheidshuis is volledig operationeel voor de doelgroepen jeugd en volwassenen op de aandachtsgebieden jeugd, veelplegers, huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, risicoburgers en mensenhandel. Voor al deze doelgroepen worden tijdens casusbesprekingen persoonsgerichte en integrale interventieplannen gemaakt met het doel recidive te voorkomen en overlast en overtredingen te verminderen.

Werkplan 2011

Het Werkplan 2011 en de (gewijzigde) begroting:

Mensenhandel op klaarlichte dag

De Amerikaanse journalist E. Benjamin Skinner onderzocht acht jaar lang waar je mensen als  slaaf kunt kopen en wat dat kost.  In 2006 reisde hij naar Boekarest, doorvoerstad  voor verhandelde prostituees. Hieronder een  fragment uit zijn boek 'Mensenhandel op klaarlichte dag'.

 

Rapport Oostelijk Stadsdeel

In de gemeente Alkmaar wordt op het niveau van buurten gewerkt. Om inzicht te krijgen in de problemen die in een buurt spelen, is het belangrijk om een representatief onderzoek te houden onder de bewoners van de buurt. Het oostelijk deel van de binnenstad is een veiligheidsrisicogebied en één van de buurten in Alkmaar waar een uitgebreid buurtonderzoek is gehouden. In de buurt wordt melding gemaakt van verschillende vormen van overlast, zoals criminaliteit rondom prostitutie, veelplegers, drugs- en alcoholoverlast en overlastgevende jeugdgroepen.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Veiligheidshuis Alkmaar. Het oostelijk stadsdeel van de binnenstad maakt deel uit van de wijk Centrum.

Uitvoeringsmap Mensenhandel RIEC Rotterdam-Rijnmond

Deze map bevat handvatten, uitgaande van een eenduidig regionaal beleidskader, die een gemeente nodig heeft om mensenhandel effectief aan te kunnen pakken, maar ook om een eenduidige regionale aanpak van mensenhandel mogelijk te maken. 

Deze uitvoeringsmap is samengesteld door een regionale werkgroep, bestaande uit ambtenaren van verschillende gemeenten, de GGD Rotterdam, de politieregio Rotterdam-Rijnmond en het Openbaar Ministerie.

'Marokkaanse jeugddelinquenten: een klasse apart?'

Onderzoek naar jongens in preventieve hechtenis met een Marokkaanse en een Nederlandse achtergrond. Er zijn 141 Marokkaanse jongens en 158 Nederlands jongens  tussen de dertien en achttien jaar in preventieve hechtenis  met elkaar én met jongens uit de algemene bevolking vergeleken.  Ook de ouders van de preventief gehechte jongens zijn geïnterviewd. 

Deze uitgave kunt u downloaden via deze link. Uitgave: Nicis Institute, augustus 2009

Alle partners onder één dak

De samenwerking tussen de justitiële en zorgpartners in het veiligheidshuis lijkt te werken. 'De informatievoorziening gaat de hele dag door.'Nederland telt momenteel iets meer dan dertig veiligheidshuizen. In een veiligheidshuis werken de gemeente, de justitiële en de zorgpartners fysiek - op één locatie - samen aan de bestrijding van criminaliteit en overlast. 

Een veiligheidshuis richt zich op een aantal gekozen thema's, waaronder in elk geval jeugd, veelplegers en huiselijk geweld. De aanpak is lokaal en persoonsgebonden. Tijdens zogenaamde casusoverleggen spreken de betrokken medewerkers van onder andere gemeente, politie, openbaar ministerie, maatschappelijk werk, reclassering en Bureau Jeugdzorg per individu de interventies en de onderlinge taakverdeling. De partners werken samen op basis van gelijkwaardigheid. 

De medewerkers in het veiligheidshuis hebben toegang tot hun eigen 'bedrijfsprocessysteem' en zijn verantwoordelijk welke informatie zij met elkaar delen. Dit is geformaliseerd middels een convenant.

Een landelijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen

Adviesnota prostitutiezorg

'Essenties van project- en projectmanagement'

Succesvol samenwerken aan unieke opgaven.

Dit boek is bestemd voor iedereen die als (potentieel) manager, leidinggevende of bestuurder te maken krijgt met projecten of  programma's. Het boek kan  kan kaft tot kaft worden gelezen, maar het kan ook verkennend worden gelezen. In dit boek zijn antwoorden op onder meer de volgende vragen te vinden:

  • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen improviserend en planmatig werken?
  • Welke kenmerken heeft een procesaanpak?
  • Hoe kan een project- of programmaorganisatie worden gestructureerd?
  • Wat moet er in een plan van aanpak staan?
  • Welke andere methoden voor het managen van unieke opgaven zijn er?
  • Hoe belangrijk is de rol van de opdrachtgever? Welke competenties moet een project- of programmamanager hebben?
  • Wat zijn de kenmerken van inspannings- en resultaatverplichtingen?
  • Hoe zijn organisaties te professionaliseren in project- en programmamanagement?
  • Welke stappen zijn nodig bij het in kaart brengen van het krachtenveld?

Uitgave: Kluwer, Deventer (2005)

'Lokale en regionale inbedding van veiligheidshuizen'

Op initiatief van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) is een onderzoek uitgevoerd naar de lokale inbedding van het Veiligheidshuis Midden-Limburg. Dit Veiligheidshuis is nog relatief jong en bevindt zich als het ware in de pioniersfase. 

In de bundel ‘Lokale en regionale inbedding van veiligheidshuizen' wordt verslag gedaan van het onderzoek. De titel van het verslag ‘Over eigen grenzen heen' markeert een belangrijke bevinding uit het onderzoek. Om succesvol samen te kunnen werken is sturing op samenwerking noodzakelijk. Een voorwaarde daarvoor is dat organisaties bereid zijn in de eigen keuken te laten kijken, maar juist ook bij een ander in de keuken willen kijken.

Deze uitgave kan bij het bureau van de SMVP of via hun website http://www.smvp.nl/ worden besteld. De kosten bedragen € 16,95 (exclusief verzendkosten en 6% BTW).

[12  >>