High Impact Crime

De bestrijding van zogenaamde High Impact Crime heeft landelijk de hoogste prioriteit. Het gaat om woninginbraak, straatroof, geweld en overvallen zijn delicten met een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij.

Hoofdlijnen van de landelijke aanpak van high impact crimes:

 • Een intensieve persoonsgerichte daderaanpak.
 • Versterking van de ‘heterdaadkracht’, dat wil zeggen het vermogen om kort na het delict de dader te pakken.
 • Gebiedsgerichte aanpak en preventie. Preventie is een sleutel tot het verder terugbrengen van het aantal high impact crimes. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen overheid en politie enerzijds en private partijen (ondernemers en individuele burgers) anderzijds, noodzakelijk.
 • De aandacht voor het slachtoffer is van cruciaal belang.

Casuïstiek HIC
Het gestructureerde casusoverleg HIC is inmiddels ruim een jaar operationeel binnen het VH NHN. Na aanvankelijk te zijn gestart met een maandelijks overleg, bleek tweewekelijks casuïstiek effectiever, temeer omdat de doelgroep een intensieve monitoring vraagt. In het overleg is de vraagstelling van de toezichthouder leidend. Met deze vraagstelling als uitgangspunt wordt de expertise van de verschillende disciplines in het overleg ingezet.

Uitgangspunt HIC
Nadat de selectie heeft plaatsgevonden van degenen die in aanmerking komen voor plaatsing op de lijst te bespreken cliënten, zullen de participanten van het HIC de toezichthouder adviseren bij het maken van het plan van aanpak, op basis van een risico-inschatting van het gevaar van recidive.

Bij deze risico-inschatting weegt de keteninformatie (Veiligheidshuis, politie, Gemeente, Jeugdreclassering Openbaar Ministerie, Jongerenloket) zwaar mee en wordt gekeken naar oorzaken van strafbaar gedrag. Ook naar de justitiële voorgeschiedenis  wordt gekeken. Verder wordt in samenwerking met politie het delictgedrag geanalyseerd door middel van een relatieschema. Dit alles vraagt van de hele keten een eenduidige en consequente opstelling naar de dader.

De omschreven doelgroep wordt, gezien het hoge recidiverisico, standaard geplaatst in toezicht niveau 3. Dit impliceert een hoge contact frequentie tussen toezichthouder en cliënt.

Binnen het overleg is een intensieve, persoonsgerichte aanpak door de Reclassering. Dit houdt in Justitiële drang en dwang, Structuur en discipline, Vrijheidsbeperking (waar mogelijk Elektronische controle), verplichte zinvolle dagbesteding, gedragstraining.

Specifieke informatie betreffende HIC overleg VH NHN

 • Er is gekozen voor de doelgroep “overvallers” en “woninginbrekers” in de leeftijd van 18 tm 24 jaar (Er is verondersteld dat bij  deze leeftijdscategorie sprake is van  een hoge mate van beïnvloeding).
 • Waarbij sprake is van toezicht met de reclassering.
 • De lijst te bespreken cliënten bevat plus minus 20 namen.
 • Er vindt twee wekelijks overleg plaats (telkens 2 casussen en 1, 2 casussen in de monitoring).
 • Ketensamenwerking onder het dak van VH.
 • Reclassering (voorzitter), OM, Politie (politiekundige en wijkagenten, specialisten), Jeugdzorg, Palier, Jongerenloket, toezichthouders, administratieve ondersteuning VH.

Werkwijze in grote lijnen

 • Voorbereiding casus door toezichthouder
 • Voorbereiding overleg in GCOS
 • Relatieschema zoals bekend door de politie
 • Toezichthouder bespreekt knelpunten, specifieke vraagstelling in HIC
 • Specifieke expertise deelnemers overleg  wordt ingezet.
 • Actiepunten worden geformuleerd, genoteerd in GCOS en uitgevoerd door toegewezen medewerker
 • Informerende brief aan cliënt
 • Nieuwe afspraak wordt gemaakt in het kader van monitoring (bij urgentie kan cliënt 2 weken later worden ingebracht in de monitoring)
 • Insteek is altijd. “Zet in op wat nodig is, concreet en zo efficiënt mogelijk”.
 • Actiepunten moeten worden uitgevoerd en moeten leiden tot een integrale en effectieve (intensievere) aanpak.

De lijst te bespreken cliënten wordt beheerd door de administratie van VH. De voorzitter, in overleg met politie, houdt  de lijst actueel. De voorzitter is verantwoordelijk voor de agenda voorafgaand en tijdens het overleg. Van de deelnemers van het overleg wordt gevraagd dat zij zich goed voorbereiden,  een actieve houding aannemen en dat zij hun deskundigheid optimaal inzetten, specifiek ter ondersteuning van de casusinbrenger.

Uit het HIC is eenmaal een Individueel Casus Overleg (ICO) voortgekomen. Het betrof een melding door de politie aangaande een persoon waarbij vermoed werd  dat hij zich veelvuldig met criminaliteit bezighoudt.

Praktijkvoorbeeld
Een cl (overvaller) staat onder toezicht van de reclassering. Toezichthouder heeft geen concrete informatie over de sociale contacten van betrokkene en maakt zich hier zorgen om. Wijkagent wordt uitgenodigd in het overleg ten behoeve van  input. Laatstgenoemde meldt dat betrokkene is gesignaleerd op een plek (kroeg) waar veel criminelen zich ophouden. Vanuit het overleg wordt een actiepunt geformuleerd wat inhoudt dat er een driegesprek gaat plaatsvinden tussen de cliënt, de toezichthouder en de wijkagent, waarbij cliënt duidelijk wordt gemaakt dat hij in de gaten gehouden wordt. De toezichthouders zal tevens met cl, naar aanleiding van dit voorval, nogmaals een delict scenario (risico contacten en risico plekken) met betrokkene doornemen. De resultaten van deze actiepunten worden op een later moment in het overleg gemonitord. Vervolgens worden, indien gewenst door de toezichthouder, op grond van de input van de HIC leden, vervolgacties geformuleerd.